سامانه ارسال و دریافت پیام کوتاه


در این سرویس، چهار آدرس اینترنتی (URL)از طرف شرکت جهت ارسال و دریافتSMS و همچنین دریافت Delivery Receipt ها معرفی می‌گردد. با فراخوانی این آدرس‌ها و دادن پارامترهای مربوطه، سیستم مشتری می‌تواند نسبت به ارسال و یا دریافت پیام اقدام نماید.چهار URL زیر جهت ارسال و دریافت پیام کوتاه در اختیار مشتری قرار می‌گیرند:

- send: ارسال یک پیام به چند نشانی

- mutlisend: ارسال چند پیام به چند نشانی

- report: دریافت گزارش وضعیت پیام‌های ارسال شده

- receive: دریافت پیام

- statusReport: دریافت گزارش وضعیت پیام‌های ارسال شده


*send – ارسال یک پیام به چند نشانی :

با هربار فراخوانی URL مربوط به ارسال پیام و دادن پارامتر‌های لازم شامل شماره موبایل مقصد و متن پیام، یک SMS برای مخاطب ارسال خواهد شد(MT) و در پاسخ، شماره منحصر به فرد (ID) این پیام جهت پی‌گیری‌های بعدی بازگردانده می‌گردد.


*multisend – ارسال چند پیام به چند نشانی :

با هربار فراخوانی URL مربوط به ارسال چند پیام و دادن پارامتر‌های لازم شامل شماره های موبایل مقصد و متن پیام ها، SMS ها برای مخاطبین ارسال خواهد شد(MT) و در پاسخ، شماره های منحصر به فرد (ID) این پیامها جهت پی‌گیری‌های بعدی بازگردانده می‌گردد.


*receive - دریافت پیام :

برای دریافت پیام‌های دریافتی (MO)، سیستم مشتری، URL مربوط به دریافت پیام را فرا می‌خواند و سیستم در پاسخ، شماره موبایل فرستنده، متن پیام و تاریخ دریافت را برایn پیام دریافتی باز می‌گرداند. درصورت عدم وجود پیام دریافتی جدید، سیستم پیام خاصی را دال بر عدم وجود پیام جدید باز خواهد گرداند.


*report - دریافت Delivery Receipt :

تعیین وضعیت پیام‌های ارسال شده، از ویژگی‌های برجسته این سیستم می‌باشد. این وضعیت، یکی از حالت‌های زیر خواهد بود:

• DELIVERED پیام به گوشی مخاطب رسیده است.

• UNDELIVERABLE پیام به گوشی مخاطب نرسیده و برای این منظور دیگر تلاشی صورت نخواهد گرفت.

• PENDING سیستم در حال ارسال پیام بوده و وضعیت پیام هنوز مشخص نشده است.


*statusReport - دریافت Delivery Receipt :

تعیین وضعیت پیام‌های ارسال شده،باارسال شناسه های پیامهای مورد نظر از ویژگی‌های برجسته این سیستم می‌باشد. این وضعیت، یکی از حالت‌های زیر خواهد بود:

• DELIVERED پیام به گوشی مخاطب رسیده است.

• UNDELIVERABLE پیام به گوشی مخاطب نرسیده و برای این منظور دیگر تلاشی صورت نخواهد گرفت.

• PENDING سیستم در حال ارسال پیام بوده و وضعیت پیام هنوز مشخص نشده است.


*balance - گرفتن ميزان اعتبار :

با هر بار فراخوانی این URL میزان اعتبار جاری کاربر بازگشت داده میشود.
در این روش، با استفاده از استاندارد SOAP برای فراخوانی از راه دور سرویس ها امکان فرستادن، دریافت و یا گزارش گیری از وضعیت پیام های ارسالی فراهم می گردد. تفاوت اصلی این روش با روش URL در استفاده از SOAP به عنوان روش کد کردن درخواستها و پاسخها به جای استفاده از HTTP URL می باشد. علی رغم پیچیدگی بیشتر فراخوانی این روش به جای URL، بیشتر محیط های برنامه نویسی از این روش پشتیبانی می کنند. این روش اجازه درخواستهای پیچیده تری نسبت به URL می دهد و در نتیجه امکان بیشتری برای توسعه API می دهد.متدهای ارائه شده :

-تغيير رمز عبور : با فراخواني متد زير كاربر مي تواند رمز عبور دسترسي به سرويس خود را تغيير دهد :

short changePassword(String username, String currentPassword, String newPassword);


-ارسال يك پيام به يك يا چند شماره : با فراخواني متد زير كاربر مي تواند يک پيام را به يک يا چند شماره ارسال نمايد :

SendResult send(String userName,String password,String shortNumber,String[] destNo,String sourcePort,String destPort,String clientId[],short messageType,short encoding,boolean longSupported,Date dueTime,String content);


- ارسال پيام هاي متفاوت به شماره هاي مختلف : با فراخواني متد زير كاربر مي تواند يک يا چند پيام را به يک يا چند شماره ارسال نمايد :

SendResult sendMultiple(String userName, String password, String shortNumber, String sourcePort, String destPort, short messageType, boolean longSupported, MessageObject[] messages, Date dueTime);


- دريافت پيامها : با فراخواني متد زير کاربر می تواند پيام های خود را دريافت نمايد :

ReceiveResult receive(String userName, String password, String shortNumber, long start, int maxSize);


- گرفتن وضعيت پيام : با فراخواني متد زير کاربر می تواند وضعيت پيام ارسالي خود را دريافت نمايد. براي اين منظور بايستي شماره پيام را به سيستم ارسال نمايد. سيستم در جواب آن يك كد وضعيت را بر خواهد گرداند :

short getStatus(long messageId);


- گرفتن ميزان اعتبار : با فراخواني متد زير کاربر می تواند اقدام به گرفتن ميزان اعتبار خود براي ارسال يا دريافت پيام نمايد :

BalanceResult getBalance(String userName,String password,short facilityId);


- دریافت Delivery Receipt : با فراخوانی تابع مربوط به دریافت وضعیت پیام، می‌توان از وضعیت پیام‌های ارسال شده آگاهی پیدا کرد :

ReportResult report(String userName,String password,String shortNumber,String fromClientId,String clinetId,String fromId,String id,int maxSize);

- دریافت Delivery Receipt : با فراخوانی تابع مربوط به دریافت وضعیت پیام، می‌توان با ارسال شماره شناسه های پیامهای ارسال شدهاز وضعیت پیام‌ها آگاهی پیدا کرد :

ReportResult statusReport(String userName,String password,String shortNumber,String type,Long[] id, String[] clinetId);برای دسترسی به فایل WSDL برای سرویس پیام کوتاه شرکت آتیه داده پرداز، می توان به نشانی زیر مراجعه نمود:

http://ws.adpdigital.com/services/MessagingService?wsdl